Curing Homerriods / Piles Through Apan, ApanVayu, SahajShankh, Prithvi & Vaamana Hasta Mudras.

All kinds of Homerriods / Piles could be solved through constant practice of Apan, ApanVayu, SahajShankh, Prithvi & Vaamana Hasta Mudras.

0Shares